Personel Belgelendirme Politikamız

ÖZGÜL BELGELENDİRME ; faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sektörün dinamiklerini
belirleyen öncü bir kurum olarak; gelişim süreçlerini daima yenilemek, müşterilerimize evrensel standartlarda katma değer yaratmak ve tüm faaliyet alanlarında topluma ve ilgili tüm paydaşlara maksimum fayda esası ile çözüm üretmek odaklı bir firmadır.

Bu kapsamda ÖZGÜL BELGELENDİRME Kuruluşu ilgili tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun şekilde çalışarak ve hiçbir ayırım yapmaksızın herkes için adil ve tarafsız davranarak hizmet verir. Müşteri memnuniyeti temel ilkesiyle verdiği hizmeti en üst düzeyde tutmayı garanti eder.

ÖZGÜL BELGELENDİRME kuruluşu her zaman herkese eşit davranan ve güvenilir olma
ilkeleri ile hareket eder. Tüm belgelendirme talebinde bulunan adaylara eşit yaklaşımlarda bulunur.

ÖZGÜL BELGELENDİRME Kuruluşu olarak;

MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve Rehber Dokümanlara Uygun Olarak Personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda gerekli olan tüm nitelikli, yeterli ve uzman personeli bünyesinde bulundurmak, standart gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve her zaman sürekli iyileştirme politikasını takip ederek hizmet etmeyi hedefler. Bu süreçlerin işleyişi esnasında tüm aday ve müşterilerin bilgilerinin gizli kalmasını garanti eder.

ÖZGÜL BELGELENDİRME Kuruluşu olarak hedef ve politikamız;

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek ve Bağımsız, Tarafsız, Adil, Yeterli ve Bütün İlgili
Taraflara Güven Veren Bir Belgelendirme Kuruluşu olmaktır.

Genel Müdür

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikamız

Belgelendirme Kuruluşumuzun;

 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat etmek
 • Personelimizin, adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personellerin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerini yürürlükte ve etkili olmasını sağlamak
 • İSG araçlarının gerektiği şekilde kullanılmasını, izlemesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek
 • Potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personel ve adayların bilgi ve izlenimlerine de başvurmak
 • Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikamız

Personellerimizin;

 • Tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak
 • Yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak,
 • Uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını da içermesini temin etmek
 • Tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum eğitimlerini vermek
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personele; ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişimlerini sağlatmak

Tarafsızlık ve Çıkar Çatışmasını Önleme Politikamız

 • Hissedarlarımızın, yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, dışarıdan hizmet sağlayanların ve hizmet sunulanların arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürleri bu doğrultuda işletmek
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına almak
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemek
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmak
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbirler almak
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme Politikamız

Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin İş ve İş Yapış Yönetmelerimizin;

 • Açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak
 • Bilgilerin doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmek

Fırsat Eşitliği Politikamız

 • Ayrımcılığa sebebiyet verebilecek her riski değerlendirerek gerekli tedbirleri almak
 • Ölçme ve değerlendirilme imkanına, herkesin erişim sağlayabilmesini temin etmek
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarına özel önlemler işletmek
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak
 • Herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı olmamasını güvence altına almak

Kalite Güvence Politikamız

 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunmak
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için gerekli kontrolleri sağlamak

İç Doğrulama Politikamız

 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak
 • Sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek
 • İç doğrulamayı geçerli ve güvenilir kılmak
 • İç doğrulama faaliyetlerinin, tüm değerlendiricileri ve tüm ulusal yeterlilikleri kapsamasını sağlamak
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlanmak
 • İç doğrulama kararlarını doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına almak

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Politikamız

Kapsamımızda bulunan Ulusal Yeterlilikler ile ilgili;

 • Ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak
 • Sunduğumuz hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak
 • Tüm adaylarımızı, itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak
 • Aşamalı bir temyiz prosedürünü işletmek
 • Açıklık ve adilliği sağlamak için her itiraz/şikâyeti standardize etmek ve kayıt altına almak
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak

Belgelerin Kötüye Kullanımını Engellemeye Yönelik Politikamız

 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak

Uygun Olmayan Faaliyetlere Yönelik Politikamız

 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmek

Ücret Politikamız

Kuruluşumuz ücret belirlemelerini;

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, mevzuat ve teammülleri çerçevesinde
 • Ölçme ve değerlendirme sisteminin işleyişini sekteye uğratmayacak şekilde
 • Adaylar ve ilgili taraflar nezdinde, makuliyet sınırları içerisinde
 • Sınav ve belgelendirme sistemimizin gelişimine engel oluşturmayacak biçimde
 • Şeffaflık, ulaşılabilirlik ve anlaşılabilirlik ilkelerine uygun şekilde

yapmakta ve değişen şartlar söz konusu olduğunda ücret değişikliklerini, yine yukarıdaki politikaya uygun şekilde belirlemektedir.